ေမတၱာသက္သက္


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
အားမေလွ်ာ့လုိက္ပါနဲ႔
ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လုိက္ပါဦး
သင္တစ္ေယာက္တည္း အထီးထီး မဟုတ္ေသးပါဘူး
အားနည္းသူကုိ အားေပးမယ့္သူ တစ္ေယာက္ေတာ့ရွိတယ္

VERSE 2
စြန္းထင္းခဲ့တာေတြ
ဟုိအရင္က မွားမိခဲ့တဲ့ ဒဏ္ေတြ
ေပးဆပ္တုန္း သင္တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ပါဘူး
သင့္အတြက္ ဒဏ္ခံေပးၿပီးခဲ့သူ တစ္ေယာက္ေတာ့ရွိတယ္

CHORUS
ကယ္တင္ရွင္ ေယ႐ႈဘုရား
သင့္ရဲ႕ဘက္မွာ အၿမဲတမ္းရွိတယ္
အားကုိးပါ သူ တကယ္ သင့္ကုိ ခ်စ္ပါတယ္
မလုိပါဘူး ဘာတစ္ခုမွ သင့္ဆီက မေတာင္းခဲ့ပါ
အားနည္းသူကုိ အားေပးျခင္း သက္သက္ပါ
(ေမာပန္းကုိကုိ အားျဖည့္ျခင္း သက္သက္ပါ)
(လမ္းလြဲသူကုိ လမ္းျပျခင္း သက္သက္ပါ)
(အျပစ္ရွိသူကုိ အျပစ္လႊတ္ျခင္း သက္က္ပါ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.