အေသြးေတာ္ရဲ႕တန္ခုိး

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
ဟုိတစ္ခ်ိန္ တုိင္ေတာ္ထက္မွာ လူသားမ်ားအတြက္
လူသားတစ္ေယာက္ စေတးရွာၿပီ အုိ အေသြးေတာ္သြန္းၿပီး
ယံုၾကည္ရင္ ဒီအခ်ိန္မွာ လြတ္ၿပီ အသက္စြန္႔အေသခံ ေယ႐ႈရဲ႕
သြန္းတဲ့ အေသြးေတာ္တန္ခုိးေၾကာင့္ပဲ

CHORUS
ယံုၾကည္အေသြး သြန္း ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အေသြးသြန္းၿပီ
တန္ခုိးေတာ္ ျမတ္ ႀကီးျမတ္အေသြးရဲ႕တန္ခုိး
ယေန႔တုိင္ ခံစားၾကရဆဲ

VERSE 2
ဒီအခ်ိန္မွာ စာတန္လက္က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္လုိ႔
ေသာက ဒုကၡေ၀းၿပီ အုိ ေမာဟကင္းၿပီး
တမလြန္ရယ္ ဒီဘ၀ရယ္ စိတ္ခ်ေနႏုိင္ျခင္းက
ဒီအေသြးေတာ္တန္ခုိးေၾကာင့္ပဲ

BRIDGE
ဒီအေသြးရဲ႕တန္ခုိး ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ခံယူ (အုိ အေသြးေတာ္တန္ခုိး)
အစဥ္ မုိးပြင့္ထက္ ျဖဴစင္ျခင္းနဲ႔ ေအာင္ျခင္းအခြင့္
သင့္အသက္တာ၌ ရမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.