အကၽြႏ္ုပ္ဘုရား

>>>Download

VERSE
အကၽြႏု္ပ္၏ တုိင္ပင္ဘက္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အားကုိးအရွင္
အကၽြႏ္ုပ္၏ လက္ ကုိင္စြဲ၍ လမ္းျပသူ
ေမွာင္မုိက္လမ္းထဲ ေျခေခ်ာ္လဲ ကယ္သူေ၀းခဲ့ ကၽြႏု္ပ္၀ိညာဥ္ကုိ
စီရင္ျခင္းနဲ႔ ေ၀းရာ အသက္စြန္႔ေပးဆပ္သူ ထုိသခင္သည္

CHORUS
(အံ့ၾသဘြယ္ တုိင္ပင္ဘက္ တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္
 ထာ၀ရအဖ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္)

VERSE 2
အကၽြႏ္ုပ္၏ အႀကံအစည္ထဲ အကၽြႏု္ပ္၏ လမ္းခရီးတြင္
အကၽြႏ္ုပ္၏ ဘ၀ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ
ပူပန္စုိးရြံ႕စရာမလုိခဲ့ ထာ၀ရအဆက္ဆက္ရွိမည္
ဂတိေပးခဲ့ ကပ္ကမၻာဆံုးထိ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ ထုိသခင္သည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.