လမ္းေပ်ာက္သူ

>>>Download

VERSE 1
၀မ္းနည္းမ်က္ရည္မ်ား တသြင္သြင္က်စီးဆင္းေန
အားေပးမယ့္သူလည္း ရွာေလ ပုိေ၀းလုိ႔ေန
ဘ၀ရဲ႕မီးအိမ္ထဲ ဆီစာကုန္လမ္းေပ်ာက္ေန
ဒုကၡ၀ဲဂယက္ထဲ ကူညီသူရွာေဖြေနဆဲ

CHORUS 1
လမ္း လမ္းေပ်ာက္တဲ့ လူသားမုိ႔ကြယ္
စမ္း စမ္းတ၀ါးနဲ႔ပဲကြယ္
ကၽြႏ္ုပ္ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရယ္
ကူညီေပးလွည့္ပါ ဘ၀အရွင္ရယ္

VERSE 2
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဒုကၡမ်ား ကူညီေျဖရွင္းမယ့္သူ
သုခ ခ်မ္းသာျခင္း သူသာ အစဥ္ေပးလုိ႔ေန
ေတြ႕ခဲ့ရၿပီမုိ႔ ကုန္ေနၿပီ က်မ်က္ရည္
မဆံုးေသာေမတၱာနဲ႔ ၾကင္နာသူ ကယ္တင္ရွင္ရယ္

CHORUS 2
၀မ္း ၀မ္းနည္းမႈ ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီ
လမ္း လမ္းေပ်ာက္သူအတြက္ကြယ္
ကၽြႏ္ုပ္ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ ၿငိမ္သက္ျခင္းရယ္
ရွာေဖြေတြ႕ခဲ့ၿပီ ေယ႐ႈသခင္ရယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.