ပန္းတုိ႔မည္သည္မွာ

>>>Download

Intro: B Gb E Ebm Dbm Gb B B7

CHORUS
            E           Gb              B         E
တကယ္ေတာ့ ဖူးၿပီးပြင့္ လန္းဆန္းတဲ့ ပန္းလုိပဲ
B                       Db            Gb
ညႇိဳးႏြမ္းၿပီးေတာ့ တခ်ိန္မွာေၾကြရမယ္
Dbm           Gb      B          Abm
သင္သည္ ထုိနည္းတူ ခႏၶာေၾကြခဲ့ရင္
E                              Gb                 Eb7 Ab
ဘယ္ေနရာေရာက္မယ္ အတိအက် သိရဲ႕လား
Dbm                        Gb            B     Eb7
ဘယ္ေနရာေရာက္မယ္ စဥ္းစားမိရဲ႕လား

VERSE 1
Abm                          Dbm           Eb7                Abm
သင့္အသက္တာ၌ စည္းစိမ္ရတနာဥစၥာ ဂုဏ္ဓန စုိးမုိးေနသလား
          E    Gb        B         Abm              E          Gb  B
ေရႊအိမ္နန္းနဲ႔သာ သင္စံစားခဲ့ရလည္း ၿငိမ္သက္ျခင္း ကင္းမဲ့မွာပဲ
      E              Gb      B                 Abm
သင္၏ အသက္၀ိညာဥ္ တန္ဖုိးျဖတ္ၾကည့္ရင္
     Dbm          Eb7                Abm
အရာရာခပ္သိမ္းထက္ အဖုိးထုိက္ေသးတယ္

Solo: Abm Dbm Eb7 Abm E Gb B Abm E Gb B B7

VERSE 2
           E                 Gb                B         Abm
ေယ႐ႈဘုရား ေျပာၾကားထား အမိန္႔ေတာ္စကားရွိခဲ့သည္
            E         Gb     B
ယံုၾကည္ျခင္း ျပည့္၀သူသည္
           E            Gb                 B          Abm
ေသလြန္ျခင္းကင္းမဲ့ကာ ဘုန္းေတာ္၀င္စားခြင့္ရွိသည္
    Dbm     Eb7               Abm
ထာ၀ရ မုိးေကာင္းကင္ ေရႊနန္းဆီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.