ဖန္ဆင္းတဲ့ေမတၱာရွင္


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
လူသားမ်ားနဲ႔ ဒီကမၻာႀကီးကုိေလ
ဖန္ဆင္းထားတဲ့ ဘုရားမရွိရင္
အသက္ရွိတဲ့ သတၱ၀ါေလးေတြလည္း
အလုိအေလ်ာက္ေတာ့ ေပၚမလာဘူး

VERSE 2
ၿဂိဳဟ္နကၡတ္နဲ႔ ၾကယ္တာရာေလးေတြလည္း
ဖန္ဆင္းထားတဲ့ ဘုရားေၾကာင့္သာ
သူ႕အလွနဲ႔ သူေလ တင့္တယ္စြာ
ကမၻာႀကီးအား ဆင္ယင္ထား

CHORUS
လူသားမ်ားနဲ႔ ဒီကမၻာႀကီးကုိေလ
ဖန္ဆင္းထားတဲ့အရွင္ဟာ ေမတၱာရွင္
သူဖန္ဆင္းထားတဲ့ ဒီလူသားေတြကုိ
ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ မေရာက္ရေအာင္
သူအလြန္ခ်စ္တဲ့ သားေတာ္ ေယ႐ႈကုိ
ဒီကမၻာထဲသုိ႔ ေစလႊတ္ကာ
အပယ္ငရဲလားရမယ့္ ဒုိ႔ဘ၀ေတြကုိ
(သူေလ ကယ္တင္ခဲ့ၿပီ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.