အဆံုးသတ္သြားတဲ့ည

>>>Download

VERSE 1
ေငြပင္လယ္ေၾကာထဲေမ်ာကာ ကူးခတ္ရင္း ေမာပန္းလုိ႔လာ
လုိေနတာ အသက္ရဲ႕စမ္းေရပါ
မေျပလည္တဲ့ ၀မ္းေရးအတြက္ကုိ အသက္နဲ႔ရင္း ဘ၀နဲ႔ရင္းကာ
ခုိလႈံရာအရိပ္ ကင္းမဲ့ေနလား

PRE-CHO
အိပ္စက္ျခင္းနဲ႔ အစြန္းတရားတစ္ဖက္မွာ
အဆံုးသတ္ညရဲ႕ အလြမ္းေန႔မ်ား ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီ

CHORUS
ေလာကခရီးထဲ အလင္းနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းမယ္
ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားနဲ႔ အဆုိးဆံုးေတြ႕ႀကံဳလည္း
မုိးသက္မုန္တုိင္းထဲ သီခ်င္းမ်ားဆုိရင္းနဲ႔
အလင္းသက္ေသျပဳမယ္ ေလာကႀကီးရဲ႕ ခရီးစဥ္ထဲ

VERSE 2
စံုလင္တဲ့ ဘ၀သစ္တစ္ခုကုိ ကူးေျပာင္းလုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ
သန္းေခါင္ယံညရဲ႕ သီခ်င္းေတြနဲ႔
ဒဏ္ရာေတြ ကင္းေ၀းခဲ့ၿပီ ရွင္းသန္႔တဲ့ဘ၀သစ္နဲ႔အတူ
လုိတာေတြအားလံုး ရွိေနတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.