အျမင္မွားခဲ့မိလုိ႔

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ဤေျမတြင္ က်င္လည္စဥ္ခါ
အဘယ္သူဟာ သူ႕အတြက္ရပ္တည္
က်မ္းတတ္တဲ့ပုဂိၢဳလ္ ဖာရိရွဲတုိ႔ပင္
ကုိယ္ေတာ္ကုိ မုန္းၾကေလၿပီ

VERSE 2
လူေတြအျမင္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ လိမ္လည္သူပါ
ကုိယ္ေတာ္ဟာ ဘုရားသား မဟုတ္ပါ
က်မ္းတတ္တဲ့ပုဂိၢဳလ္ ဖာရိရွဲတုိ႔ပင္
ကုိယ္ေတာ္ကုိ အျပစ္စြပ္စြဲၿပီ

CHORUS
ေထာင္ေသာင္းမက လူေတြမ်ားရဲ႕ အလယ္မွာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ အျပစ္ရွာၾကၿပီ
လက္၀ါးကားတုိင္မွာ သတ္ခ်င္သူေတြသာမ်ား
လူေတြအတြက္ ညႇင္းဆဲခံရၿပီ

VERSE 3
ဒီအခ်ိန္တြင္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ျပန္လာခ်ိန္မွာ
ဘယ္သူဟာ သူ႕ဘက္ရပ္တည္
ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ရက္ဟာ ေရာက္လုနီးၿပီ
ကုိယ္ေတာ္ကုိ မုန္းဆဲပင္လား

VERSE 4
ေနမ၀င္ခင္ ဤေျမေပၚက်င္လည္သူမ်ား
ကုိယ္ေတာ္ထံ ဆက္ကပ္မွသာ
မုိးလင္းမယ့္ မနက္ျဖန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းလိမ့္မယ္
ကုိယ္ေတာ္ကုိ လက္ခံသင့္ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.