ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသခင္

>>>Download

VERSE 1

သင္ငုိေၾကြးျခင္း အခ်ိန္ကာလေလးထဲမွာ
ခံစားလာသမွ် ေ၀ဒနာေတြ ႀကိဳးစားေမ့လုိက္ပါလား
နာက်ည္း၀မ္းနည္းျခင္း ႀကံဳခဲ့လည္း အိပ္မက္ေလး ပ်က္ေၾကြသြားတယ္
မုန္တုိင္းေတြၾကား ရင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားမယ္

CHORUS
မုန္တုိင္းေတြၾကား ရင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားမယ္
ပူေဆြးေနခ်ိန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေလး ရွိပါလား
ရင္ထဲေသာကမီး ႀကံဳေနလည္း အၾကင္နာေတြလည္း မင္းအတြက္ရွိတယ္
မုန္တုိင္းေတြၾကား ရင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားမယ္

VERSE 2
သင္လုိပဲ (သင္အတုိင္းပဲ) တခါတေလ ခံစားခဲ့ရတယ္
အမွန္တရားရဖုိ႔အတြက္ ကုိယ္ ေဖြရွာေနဆဲအခ်စ္စစ္ ဘယ္မွာလဲ
သူ႕အခ်စ္မ်ား ကုိယ့္ရဲ႕ရင္ထဲ လွပမႈေပးလုိက္ၿပီပဲ
မုန္တုိင္းေတြၾကား အၾကင္နာ ၿငိမ္းခ်မ္းေပးမယ္