ေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
CHORUS
ေန႔တုိင္း ေန႔တုိင္း အစဥ္ေစာင့္ထိန္းေန
ခက္ခဲမႈမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္သြားေစၿပီ
စား၀တ္ေနေရး ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနသူ
ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ကြယ္ ေန႔တုိင္း ေန႔တုိင္း

VERSE 1
သူ အကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္သခင္
သူ အကၽြႏု္ပ္၏ ခုိကုိးရာအရွင္
သူ ေမွာင္မုိက္လမ္းထဲ မီးတုိင္ လမ္းျပပဲ့ကုိင္ရွင္
ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ကြယ္ ေန႔တုိင္း ေန႔တုိင္း

VERSE 2
သူ ေရႊဘံုနန္းထက္စြန္႔ခႊာသူ
သူ ကရာနီလမ္းသုိ႔ အသက္ေပး ကယ္တင္သူ
သူ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမဲ့ ေသာကမ်ားသူေတြ
ကယ္မဖုိ႔ရန္ ေန႔တုိင္း ေန႔တုိင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.