ခရစ္ေတာ္၌

>>>Download

VERSE 1
ခရစ္ေတာ္၌ ဒုိ႔အားလံုး တစ္လံုးတစ္၀တည္းပဲ
ဂုိဏ္းဂနခြဲဖုိ႔လုိဦးမလား သူ႕အသင္း ငါ့အသင္း အသင္းခြဲကာေနရင္ေတာ့
ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖုိ႔ ေ၀းေနမယ္

VERSE 2
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ မိန္႔ၾကားခဲ့ တရားစကားအတုိင္း / ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း
အၿမဲတမ္းပဲ လုိက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္မယ္
၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခုိးမ်ား ဒုိ႔လက္ခံယံုၾကည္ရင္
ေအာင္ျမင္ျခင္း ႏွစ္သိမ့္ျခင္းရေစမယ္

CHORUS
ခရစ္ေတာ္၌ တစ္လံုးတစ္၀တည္း
ခရစ္ေတာ္၌ တစ္လံုးတစ္၀တည္း
ဒုိ႔အားလံုး စည္းလံုးကာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ေမတၱာအရိပ္မွာ
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေမတၱာ မွ်ေ၀မယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.