ေနာက္ဆံုးေန႔

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အမႈေတာ္ကုိ ျပန္လည္၍ အသံုးခံပါ
ရင္ဆုိင္ရေန႔ရက္မ်ားနဲ႔ ဘုရားရွင္ေရွ႕မွာ ေရာက္ေသာအခ်ိန္အခါမွာ
အရာရာတုိင္း ေက်းဇူးေတာ္ ျပန္လည္၍ ခ်ီးမြမ္းပါ
၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခုိး ဆင္းသက္၍ ျမတ္ေသာရင္ခြင္မွာ

CHORUS 1
ဒီအခ်ိန္မွာ မုိးသားမည္းေမွာင္ လွ်ပ္ျပပ္ေကာင္းကင္မွာ
တုန္ခါကာ ႀကီးမားေသာအသံ ကြဲအက္ထြက္ေပၚလာ
ေကာင္းကင္တံပိုးမ်ား မႈတ္ခ်ိန္မွာ အျပစ္၀န္ေလးေသာ မိတ္ေဆြမ်ား
ဒီအခ်ိန္မွာ ေနာက္က်ခဲ့လုိ႔ ပူေဆြးေနမွာလား

VERSE 2
နာက်င္မႈေဘးေပါင္းမွ အစဥ္သျဖင့္ ေ၀းေစပါ
ပူပန္မႈ ဒုကၡထဲမွ လက္ေတာ္ျမတ္ကုိ ဆန္႔တန္းေနစဥ္မွာ
အရာရာတုိင္း ေက်းဇူးေတာ္ ျပန္လည္၍ ခ်ီးမြမ္းပါ
၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခုိး ဆင္းသက္၍ ျမတ္ေသာရင္ခြင္မွာ

CHORUS 2
သီဆုိပါ အားလံုး ဦးညြတ္ကာ ႀကီးျမတ္ ခရစ္ေတာ္အား
မွန္ကန္စြာ သုိးနဲ႔ဆိတ္ကုိ ခြဲျခားေပးမူပါ
ေကာင္းကင္သားမ်ားသီခ်င္းဆုိမည့္ေန႔ေတာ္ႀကီးသည္ နီးလာၿပီ
၀န္ခံကာ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖင့္ ေစာင့္ဆုိင္းကူညီပါ/ျပင္ဆင္ပါ