လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း (ေဟာရွဏၰ)ေတးေရး-ေက်ာ္ေဌး
ေတးဆုိ-ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

VERSE 1
ခြန္အားနည္း ႀကံ႕ခုိင္သည္
ႏံုျခာလြန္းလည္း ျပည့္၀ေန
အေမွာင္ဖံုးလႊမ္းလည္း ေတြ႕ႏုိင္သည္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ပါ

CHORUS
ေဟာရွာဏၰ ေဟာရွာဏၰ
အေသခံေသာ သုိးသူငယ္
ေဟာရွာဏၰ ေဟာရွာဏၰ
ေယ႐ႈဘုရား ထေျမာက္ေလၿပီ

VERSE 2
မဟူရာ ျမစ္ထဲ ျဖတ္ေသာ္လည္း
ထုိေနရာမွ အျပစ္ေဆးေၾကာၿပီ
ထံေတာ္ပါးမွ စမ္းေရအလား
ကယ္တင္ရွင္ရဲ႕ ဂ႐ုဏာပါ

VERSE 3
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ လက္ေတာ္ျဖင့္
မရဏာတြင္းမွ ထေျမာက္ၿပီ
ကယ္တင္ျခင္း သီခ်င္းဆုိမည္
သခင္ေယ႐ႈ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.