စဥ္းစားေလ၀မ္းေျမာက္ေလ

>>>Download

VERSE 1
လြန္ေလၿပီးေသာအခ်ိန္ကာလေတြ သကၠရာဇ္ေတြ ဆန္းစစ္ေလ
ေတြ႕ရမယ္ ကုိယ္ေတာ္ျပဳေသာ ေကာင္းႀကီးေတြ
ရွင္သန္ေနထုိင္ ဒီအခ်ိန္ထိတုိင္ စားေရးေတြ ေသာက္ေရးေတြ
ေကာင္းႀကီးေတြ ျပန္လည္ေရတြက္ၾကည့္လုိက္ေလ

CHORUS
ေကာင္းႀကီးဖလားခြက္ ျပည့္လ်က္ သိပ္လ်က္ေန
သြန္းေလာင္းေပးခဲ့ ကုိယ္ေတာ့္ေကာင္းႀကီးေတြ
ၿငိမ္သက္၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ ေကာင္းႀကီးမုိးေတြ
သြန္းၿဖိဳးခဲ့သက္ေသ လာမယ့္ေန႔ရက္တုိ႔အတြက္ ႀကိဳတင္ခ်ီးမြမ္းေလ

VERSE2
ျပင္ဆင္ထားေသာေနရာခန္းေတြ စဥ္းစားေလ ၀မ္းေျမာက္ေလ
ခ်ီးမြမ္းေလ ေရႊျပည္ေတာ္ရဲ႕ သားသမီးေတြ
ယာယီအိမ္မွာ ေနထုိင္ရင္းေလ ၾကည့္႐ႈေန ေပးသနားေန
ေကာင္းႀကီးေတြ ျပန္လည္ ေရတြက္ၾကည့္လုိက္ေလ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.