ညီမွ်ျခင္း

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
၀မ္းနည္းျခင္းမ်ားထဲက ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ ေၾကကြဲျခင္းမ်ားထဲက ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ
ဒုကၡေရာက္တဲ့အခါမွာလည္း ခ်ီးမြမ္းပါ ဘုရားသားသမီးေတြပဲ
သင္ စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ရတဲ့အခါ သင္စံုစမ္းျခင္းမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ရတဲ့ခါ
သင္ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ားနဲ႔ေတြ႕ရတဲ့အခါ ဘုရားကုိ အားကုိးပါ

PRE-CHO
ဒုကၡထဲက ေအာ္ဟစ္၍ ခ်ီးမြမ္းသံကုိ ကုိယ္ေတာ္ရွင္အလုိရွိေနတယ္
သင္ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွာ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါဦး
ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ဘုရားရွင္ေပးလိမ့္မယ္

CHORUS
ခ်မ္းသာမွ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ ခ်ီးမြမ္းမွာလား
ကားစီးႏိုင္မွ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ ခ်ီးမြမ္းမွာလား
တုိက္နဲ႔ေနႏုိင္မွ ခ်ီးမြမ္းမွာလား ဒါဆုိရင္ မဟုတ္ေသးဘူးေလ
ခ်မ္းသာတဲ့အခါမွာလည္း ခ်ီးမြမ္းတတ္သလုိ
ဒုကၡေရာက္တဲ့အခါမွာလည္း ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဟာ သင့္ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကုိ
အၿမဲ ဆန္းစစ္(လုိ႔)ေနတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.