အတၱနဲ႔မျဖစ္ႏုိင္

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE
ေသခ်ာတယ္ ကုိယ့္အစြမ္းအစနဲ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး
ေသခ်ာတယ္ ကုိယ့္အတၱနဲ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ၿပီ
သခင္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့တဲ့ လြဲေခ်ာ္ျခင္းဟာ
သခင္အေရွ႕ ဒူးေထာက္၀န္ခ်

CHORUS
သခင္ရယ္ ကူညီေပးလွည့္
သခင္ရယ္ ေခၚသံၾကားလွည့္
ႏွလံုးသားအတြင္းက ေတာင့္တမိၿပီ
သခင္ရယ္ အနားနီးနီးေနပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.