ခြန္အားေပးပါ

>>>Download

VERSE 1
ခြန္အားေပးပါ ခႏၶာကုိယ္ အားနည္းျခင္းအရာ ၾကည့္႐ႈမူၿပီး
သခင့္ရဲ႕အလုိအတုိင္း အသက္ရွင္ျခင္းငွါ အေစခံကာ
၀ိညာဥ္ေတာ္ ခရီးအမႈေဆာင္ရန္

VERSE 2
ၿငိမ္သက္ျခင္းေပးပါ ပူေလာင္တဲ့ေလာကႀကီးမွာ စုိးရြံ႕ေနျခင္း
ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းငွါ ရွင္သန္ဖုိ႔
အလုိေတာ္အတုိင္း အသက္ရွင္ေစပါ

CHORUS
ေယ႐ႈရွင္ဘုရား ႏြံနစ္ကၽြႏ္ုပ္အား သနားျခင္းဂ႐ုဏာေတာ္ေပးပါ
အျပစ္မ်ား ေသြးသုိ႔ နီရဲလ်က္ရွိ ေဆးေတာ္မူပါ ကၽြႏ္ုပ္အား
ေယ႐ႈရွင္ဘုရား ငုိယုိေခၚသံၾကားလား အားနည္းေသာအသက္တာ ပံုအပ္ထားၿပီးသား
ကုိယ္ေတာ္ ခြင့္လႊတ္ႏွစ္သိမ့္ေပးမူပါ အကၽြႏ္ုပ္၏ ခုိလႈံကုိးစားရာ
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ေပးမူပါ