၀ိညာဥ္အသက္တာဆီ

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေမတၱာ အုိဘယ္အခါမွမဆံုး
ထာ၀ရအသက္ေပါ့ ေပးပုိင္ကာ လမ္းခရီးကုိ
သြန္သင္ကာ ၫႊန္ျပ သမၼာတရားလမ္းခရီး
၀ိညာဥ္သက္တာဆီ

VERSE 1
တကယ္ပါ သူေလအုပ္စုိး အရာရာအားလံုးကုိ
သူဖန္ဆင္းခဲ့သမွ် အလံုးစံုဟာ ေကာင္းျမတ္ေပ
လူတြႀကံစည္လုိ႔မမွီပါေလ သူ႕လက္ရာ
အရာအားလံုးထက္ အလြန္ေကာင္းျမတ္

VERSE 2
သူေလ လူေတြကုိခ်စ္ ဒါေတာင္ ဘုရားသားေတာ္
သူေစလႊတ္ခဲ့ ဒုိ႔အျပစ္ေတြကုိ ေဆးေၾကာရန္
ကရာနီတုိင္ေတာ္ေပၚထက္ သူေလေပးဆပ္ခဲ့
သူဟာ အေသြးနဲ႔အသက္ကုိ ေပးခဲ့

VERSE 3
ေနာင္အခ်ိန္ကာလတုိင္း သူေလ ဒုိ႔နဲ႔ရွိ
သူဒုိ႔နဲ႔အၿမဲ အတူရွိေနမယ္ လမ္းဆံုးထိ
တကယ္ပါ ယံုၾကည္လုိက္ ယံုပါ အၾကြင္းမဲ့ထိ
သမၼာက်မ္းထဲက ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.