ေယ႐ႈမိန္႔မူတာ


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
အဘယ္သုိ႔စားေသာက္ရမည္ စုိးရိမ္ေန
လႈပ္ရွားအတၱလမ္းမွာ ေပ်ာ္ပါးေန
ခႏၶာအေသြးအသားအတြက္ အစာထက္
လူမွာ အသက္တာပဲ အျမင့္ျမတ္ဆံုးပါ
ေယ႐ႈခရစ္မိန္႔မူတာ

VERSE 2
အဘယ္သုိ႔ ၀တ္ဖုိ႔အတြက္ စုိးရိမ္ေန
အျပင္ပန္းလွဖုိ႔ အေရးမွာ ရွာမီွးေန
အေပၚယံ၀တ္ရမယ့္အရာထက္
ကုိယ္ဟာ ျမတ္သည္ပဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါ
ေယ႐ႈခရစ္မိန္႔မူတာ

CHORUS
ဖန္ဆင္းရွင္ ေကၽြးေမြးျပဳစု ေန႔ရက္တုိင္း အစဥ္သာ
အဘယ္ေၾကာင့္ သင္ စုိးရြံ႕ထိတ္လန္႔ ဘုရားေပးအသက္တာမွာ
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိ ဦးစားေပးရွာပါ
အုိ လုိတာေတြကုိ ေနာက္မွ ေပးမယ္ေလ

VERSE 3
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ကင္းမဲ့ဘ၀ပ်က္ခဲ့ၿပီလား
လႈပ္ရွားတုိင္းတုိ႔ နစ္လုိ႔ ႏြံထဲမွာ
ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔အသက္ရွင္အၿမဲ
ရင္ဆုိင္ အ႐ႈံးမခံနဲ႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ
သမၼာတရား လက္နက္အစံုနဲ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.