ဘုန္းႀကီးပါေစ

>>>Download

VERSE 1
ဟာေလလုယာ ကုိယ္ေတာ္ကုိ အစဥ္ခ်ီးမြမ္းပါမည္
ေက်းဇူးေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ေလာက္ေပ
ဂုဏ္ေတာ္သီခ်င္း ကၽြႏ္ုပ္ အစဥ္ခ်ီးမြမ္း
လက္ယ်္ာေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ပုိ႔ေဆာင္သည္

CHORUS
ဘုန္းႀကီးပါေစ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားသခင္
နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ပါ၏
အေတာင္ေတာ္ေအာက္မွာ ကၽြႏ္ုပ္လံုၿခံဳစြာ
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထာ၀ရ

VERSE 2
ၾကင္နာစြာျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ေထြးပုိက္သည္
ေက်းဇူးေတာ္ အစဥ္အၿမဲ ခ်ီးမြမ္းမည္
ဘာဆုိဘာမွ စုိးရိမ္ျခင္းမရွိ
ေန႔ရက္အစဥ္ ကၽြႏု္ပ္ကုိ လမ္းျပသည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.