စာ

>>>Download

VERSE 1
သင့္ေၾကာင့္ ထိမိ၍ လဲစရာ မႀကံဳေစနဲ႔
ျဖည္းညႇင္းေသာစကားေလးမ်ားကုိ သံုးေဆာင္ပါ
ႏွိမ့္ခ်တဲ့ စိတ္ဓါတ္ကေလးေတြ ေမြးျမဴပါ
သင္ဘယ္သူလဲ ေဟ့

VERSE 2
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေလးေတြ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ
႐ုိးသားတဲ့စိတ္ဓါတ္ေလးကုိ ၀တ္ဆင္ပါ
စြဲစြဲၿမဲစြဲမွတ္ထားမယ္ ဒုိ႔တေတြပါ
လူတုိင္း ဖတ္တဲ့ စာ

CHORUS
စာ မင္နဲ႔ေရး စာေတြ မဟုတ္ဘူး
စာ ဟုိဒီ ေက်ာက္စာေတြ မဟုတ္ဘူး
ႏွလံုးသားမွာ ေရးထားတဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕စာေတြပဲ
ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ႐ႈတ္ခ်ျခင္းေတြ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ
ယုတ္ညံ့တဲ့ စိတ္ဓါတ္ေလးေတြ ေဘးဖယ္ထား
၀မ္းေျမာက္မည့္ သတင္းေကာင္းကုိ ျဖန္႔ေ၀ပါ
သခင္ဘုရားေရးတဲ့ စာ

VERSE 3
သိလ်က္နဲ႔ လမ္းလြဲေသာသူ ျမင္လာရင္
ေဖးမၿပီး လမ္းတည့္ေပးပါလား
အလင္းထဲသုိ႔ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ လမ္းၫႊန္ပါ
သင္ဘယ္သူလဲ ေဟ့

VERSE 4
အခ်င္းခ်င္းခ်စ္၍ ဘုရားအမႈေတာ္ ကူညီပါ
ကြဲျပားေသာ ေတြးဆမႈေတြ လႊဲေရွာင္ပါ
႐ုိင္းပင္းတဲ့ စိတ္ဓါတ္ေလးေတြ ပြားေစပါ
လူတုိင္း ဖတ္တဲ့ စာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.