ေယ႐ႈ=အလင္း

>>>Download

CHORUS
အုိ ေယ႐ႈရွင္ ထြန္းေတာက္ၿမဲ ထာ၀ရဘုန္းေတာ္ထင္ရွား
၀ိညာဥ္တန္ခုိးျဖင့္ ႏွလံုးသားမ်ား ကၽြမ္းေလာင္ေစ
ျမစ္ေရစီးသလုိ ေက်းဇူးနဲ႔ အစဥ္အၿမဲ ဂ႐ုဏာခံစား
အသက္တာခရီးမွာ ႏႈတ္ကပတ္အလင္းနဲ႔ ပုိ႔ေဆာင္ပါ

VERSE 1
အေမွာင္ယံညနက္ခ်ိန္ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္
ကမၻာေျမတ၀ွမ္း အလင္းေတြ ရရွိႏုိင္ရန္
ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းေတြမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ႏုိင္ဖုိ႔
အၾကင္နာအလင္း အစဥ္အၿမဲ ထြန္းလင္းေစမူပါ
အလင္းရွင္ ခရစ္ေတာ္ အလင္းေဆာင္ယူပါ

VERSE 2
ေျခေတာ္ရင္း၌ ၀န္ခ်လ်က္ေနစဥ္
ေပက်ံ ကၽြႏ္ုပ္အသက္တာ ေျပာင္းလဲေစပါ
လူေတြ ေတြ႕ျမင္မယ့္ ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀ရဲ႕ ပံုရိပ္
ကုိယ္ေတာ္ဘုန္းထင္ရွားဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ေစပါ
အလင္းရွင္ ခရစ္ေတာ္ အလင္းေဆာင္ယူပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.