ထြက္ေပါက္

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1
ေမွ်ာ္လင့္ထားသမွ် ဘ၀မွ တစ္ခုမွ ျဖစ္မလာေတာ့
ရွင္သန္ရမယ့္ ေရွ႕အနာဂတ္တြက္ အားေလ်ာ့မိေပါ့
အဆံုး႐ႈံးျပႆနာမ်ား ေခၚဖိတ္မထားလည္း အၿမဲတမ္း ေရာက္ေရာက္လာတယ္
႐ုန္းထားလုိက္ေလ ပုိမုိ နစ္ျမဳပ္ေလ

VERSE 2
တကယ္ႀကံဳေတြ႕မွသိတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ ဖတ္စာမ်ား
ရင္ဆုိင္ထိပ္တုိက္ ေတြ႕ႀကံဳေတာ့မွ ေျပးပုန္းမရပါ
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ခ်င္သမွ် ႀကံစည္တုိင္းလည္း ဘာမွျဖစ္လုိ႔မလာတာ
ကုိယ့္ရဲ႕ဘ၀ကုိ ကုိယ္ မပုိင္စုိးပါလား

CHORUS
ေသခ်ာတဲ့ ထြက္ေပါက္တစ္ခုကုိေတြ႕ၿပီ ဘ၀အတြက္ လမ္းမွန္ရၿပီ
စိတ္ခ်မႈအတြက္ အစြမ္းဆံုး တန္ခုိးရွင္ ရွာေတြ႕ၿပီ
ကယ္တင္ရွင္ ငါ့အတြက္ အမႈျပဳၿပီးၿပီ အေသြးသြန္းအသက္စြန္႔ၿပီးၿပီ
တေလာကလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးအမႈျပဳၿပီးၿပီ ကားတုိင္ထက္ဆီ

VERSE 3
ယံုၾကည္ျခင္းမ်ားနဲ႔အတူ ဆက္ကပ္လုိက္ၿပီေပါ့
ကုိယ္တုိင္ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ လံုး၀ ႏႈိင္းယွဥ္မရၿပီ
အေလးဆံုးေသာ၀န္မ်ား ႀကံဳေလရသမွ် ေသာကဒုကၡအျဖာျဖာ
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ကုိယ္ေတာ္ေပးေနၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.