လူသားတုိင္း ခ်ီးမြမ္းၾကေစ

>>>Download

ေတးေရး - David Kim Pau
ေတးဆုိ  - David Kim Pau
Key: G
Intro: Em C G D Em C G D

VERSE 1
 Em     C           G         D
ေလာကသားမ်ား ကယ္တင္ရန္
Em    C        G     D
ႏွိမ့္က်လူ႕ဘ၀ ခံယူကာ
    Em    C                G       D                 Em  C  G  D
အေသခံတိုင္ေအာင္ အလိုေတာ္အတိုင္း ဆက္ကပ္ၿပီ
ထို႔ေၾကာင့္အဖ ကိုယ္ေတာ္သည္
ခပ္သိမ္းတို႔အထက္ ခ်ီးေျမွာက္ၿပီ
အျမင့္ဆုံးေသာဘြဲ႕ နာမေတာ္ ခ်ီးျမႇင့္ျပီ

CHORUS 1
 G                 D                Em               C
လူသားတိုင္း ခ်ီးမြမ္းေစ  လူမ်ိဳးတိုင္း ခ်ီးမြမ္းၾကေစ
လူသားတိုင္း ခ်ီးမြမ္းေစ  လူမ်ိဳးတိုင္း ခ်ီးမြမ္းၾကေစ

Solo 1: Em D G D Em D G D
Solo 2: G D Em C G D Em C

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကယ္တင္ရွင္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ဘုန္းၾကီးဘုရင္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား လူသားတိုင္ ခ်ီးမြမ္းေစ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ဘုရင္တကာဘုရင္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ သခင္တကာသခင္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား လူမ်ိဳးတိုင္း ခ်ီးမြမ္းေစ

CHORUS 2
လူသားတိုင္း ဒူးေထာက္ေစ ေယ႐ႈရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ
လူမ်ိဳးတိုင္း ဒူးေထာက္ေစ ေယ႐ႈရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.