မီးခြက္

>>>Download

VERSE 1
F        Dm                 Gm       C
မီးခြက္ ေသခ်ာစစ္ေဆး ေလာင္စာ ဆီ အျပည့္ထည့္၍
     F           Dm
အလ်င္အျမန္ ျပန္လာမည့္သူ
    Gm                 C
သတိနဲ႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ႀကိဳဆုိခ်ိန္ေရာက္ၿပီ

CHORUS
    F                   Dm
ယေန႔သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္
Gm                                      C
ျပန္လည္ လာေရာက္မည့္ေန႔ ျဖစ္သည္
       F                Dm
အုိ အၿမဲတေစ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ေစာင့္ဆုိင္းၾကေလာ့
 Gm                 C    F
အခ်ိန္နာရီ ေရာက္ရွိလာၿပီ

VERSE 2
အေယာက္တုိင္း ေဆာင္ရြက္ဖူးသမွ် မီးႏွင့္ စစ္ေဆးေသာအခါ
အရည္မေပ်ာ္ ျပာမပံုေလာက္ေအာင္
တစ္ဦးခ်င္း မီးဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ ရွိၿပီလား

Solo: Db Ab Bbm Ab Db Ab Bbm Csus C
        F C Gm Bb F C Gm Bb

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.