အနမ္း

 [ခ်စ္လက္ကမ္း]>>>Download
 [ခ်စ္ျခင္းဖြဲ႕သီခ်င္း-၁]

ေတးေရး-ဂ်ီဇံုးခ်န္း
ေတးဆုိ-ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
အနမ္း ၾကင္နာသူႏွစ္ဦးၾကား ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့အနမ္းပါ
အဖ ျဖဴစင္မႈမ်ားနဲ႔ သား သန္႔ရွင္းတဲ့ အနမ္းပါ
အမိ ၾကင္နာမႈမ်ားနဲ႔ သမီး ျမတ္ႏုိးတဲ့အနမ္းပါ

CHORUS 1
ဟုိး ဟန္ေဆာင္မႈေတြကင္း ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ
ျဖဴစင္တဲ့ အနမ္း စင္ၾကယ္တဲ့ အနမ္း
ဒီကမၻာမွာ ေမတၱာ ပံုသက္ေသ

VERSE 2
အနမ္း ဟန္ေဆာင္တဲ့အနမ္းလား အနမ္း လွည့္ျဖားတဲ့အနမ္းလား
သခင္ေယ႐ႈျမတ္ဘုရားသည္ အနမ္း လွည့္စားတာသိတယ္
သခင္ ၾကင္နာမႈမ်ားစြာ ခ်စ္ လူသားကုိ ခ်စ္တယ္

CHORUS 2
ဟုိး ကရာနီလမ္းကုိ ေရြး ယုဒရွကာယုပ္
ဟန္ေဆာင္တဲ့အနမ္း ဟန္ေဆာင္တဲ့အနမ္း
ကုိယ္ေတာ္ရွင္လ်က္ ခံခဲ့တယ္

VERSE 3
ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ားၾကား အနမ္း လွည့္စားတဲ့အနမ္းလား
အနမ္း ေယ႐ႈျမတ္ဘုရားအား အနမ္း ျမတ္ႏုိးတဲ့အနမ္းလား
သခင္ ဟန္ေဆာင္တဲ့အနမ္းမ်ား ယေန႔ ခံစားရဆဲပါ

CHORUS 3
ဟုိး ယံုၾကည္တဲ့သူခ်င္း ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ
ၾကင္နာတဲ့အနမ္း စင္ၾကယ္တဲ့အနမ္း
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ႏွစ္သက္တဲ့အနမ္းမ်ား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.