ႏွလံုးသားယဇ္

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
ႏွလံုးသားယဇ္ ပူေဇာ္ၾကလုိ႔ သခင့္အတြက္ အမႈေတာင္ေဆာင္ၾကမယ္
ရွိသမွ် အစြမ္းေတြ သခင္ဘုရားအတြက္ ပါ၀င္မယ္

VERSE
ကုန္လြန္လာခဲ့ အခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာရယ္ ေရေရရာရာမရွိတဲ့ ဒီဘ၀ထဲ
အေသအခ်ာျပန္ေတြး ပုိၿပီး နားလည္ ဒီခႏၶာဟာ အခုိးအေငြ႕တစ္ခုလုိပဲ
စိတ္ရဲ႕ေစရာ ေရစုန္ေမ်ာေနမိခဲ့သူ အတၱရဲ႕လမ္း အခ်ိန္တုိင္းပဲ
မေရရာလွတဲ့ ဘ၀ခရီးလမ္း၀ယ္ ေရွာင္ခြာထားရစ္ခဲ့လုိ႔ လမ္းမွန္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားအတြက္ ဘယ္လုိ ျပန္ၿပီး အသံုးခံမလဲ

CHORUS
ႏွလံုးသားယဇ္ ပူေဇာ္ၾကလုိ႔ သခင့္အတြက္ အမႈေတာင္ေဆာင္ၾကမယ္
ရွိသမွ် အစြမ္းေတြ သခင္ဘုရားအတြက္ ပါ၀င္မယ္
မွားမိအျပစ္ေတြ ၀န္ခ်လုိ႔ ဒူးေထာက္ သခင့္ဆီ ခုိနားစုိ႔
ယခုမွစ သခင္အလုိေတာ္အတုိင္းပဲ အသက္ရွင္မယ္

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.