ဘာ့ေၾကာင့္လဲ

>>>Download

VERSE 1
အတိတ္အေၾကာင္းေတြကုိ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သိထားတယ္
ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္ေတြလည္း ထင္က်န္ေနဆဲပါ
မခ်စ္ထုိက္ပါဘူး အျပစ္သား ကၽြႏ္ုပ္ကုိ
ေအာက္ေမ့ေလာက္ေအာင္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ဘာမွ မဟုတ္ပါ

CHORUS
ဘာေၾကာင့္ ခ်စ္ရလဲ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရယ္ ကၽြႏု္ပ္ကုိ
ဘာေၾကာင့္ ေရြးႏႈတ္ကာ ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြ ေပးလဲ
အားလံုး ကၽြႏ္ုပ္သာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ေပးဆပ္ခဲ့
ခ်ီးမြမ္း ခ်ီးမြမ္းမည္ ေမတၱာေတာ္ရွင္

VERSE 2
ကၽြႏု္ပ္အျပစ္ေတြကုိ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေဆးေၾကာၿပီ
အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ သူေလ ေပးခဲ့ၿပီ
အႏႈိင္းမဲ့ခ်စ္ျခင္း အငယ္ဆံုး ကၽြႏ္ုပ္အတြက္
ဘုန္းႀကီးျခင္းကုိစြန္႔ ကားတုိင္ထက္ သူေပးဆပ္ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.