သားသမီးတုိင္းအတြက္ေယ႐ႈ

>>>Download [ထြဏ္းထြဏ္း]

>>>Download [ေအာင္ပဏ္း]

VERSE 1
တစ္ညလံုး ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္စက္တဲ့အခ်ိန္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရွိတယ္
ရန္သူမ်ဳိး ငါးပါးေဘးမွ ကင္းေ၀းရေအာင္ ကြယ္ကာပုိ႔ေဆာင္တယ္
မုိးလင္းလုိ႔ ေန႔သစ္တစ္ေန႔အစ ႏုိးထတဲ့အခ်ိန္ အဦးဆံုးသတိရတယ္
ကပ္ကမၻာကုန္သည့္တုိင္ ရွိေနမယ့္ ကတိေတြ
အုိ သားသမီးတုိင္းအေပၚ အၾကြင္းမဲ့ ျပည့္စံုတယ္

CHORUS
ေယ႐ႈ ေယ႐ႈ နံနက္ခ်ိန္တြင္ ေယ႐ႈ ေန႔ခင္းခ်ိန္တြင္ ေယ႐ႈ
ေယ႐ႈ ေယ႐ႈ ေန၀င္ခ်ိန္၌လည္း ေယ႐ႈ
Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus at the noon time
Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down

VERSE 2
တစ္ေန႔လံုးျပဳသမွ် ကိစၥအားလံုးထဲမွာ ကိုယ္ေတာ္ပါရွိတယ္
ႀကံဳလာမယ့္ ေသာက ဒုကၡ ကင္းေ၀းရေအာင္ ကြယ္ကာပုိ႔ေဆာင္တယ္
မုိးလင္းလုိ႔ ေန႔သစ္စမွ မုိးခ်ဳပ္သည့္တုိင္ ခ်ီးမြမ္းဆက္ကပ္မယ္
ကပ္ကမၻာကုန္သည့္တုိင္ ရွိေနမယ့္ ကတိေတြ
အုိ သားသမီးတုိင္းအေပၚ အၾကြင္းမဲ့ ျပည့္စံုတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.