အလွဆင္ပါ


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ေလာကရဲ႕လမ္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္သြားရင္း  
ဘ၀တစ္ခုရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ ရွာၾကည့္တဲ့အခါ
ေနေရာင္ေအာက္က အနတၱအျဖစ္အပ်က္ေတြ
မေရရာ စမ္းတ၀ါး၀ါး အနာဂတ္ဟင္းလင္းျပင္
လူကုိကုိးစားျခင္း ေငြကုိတပ္မက္ျခင္း
သံသရာလွည့္စားမႈေတြၾကား

VERSE 2
ခါးသီးတဲ့မ်က္ရည္ကုိ ေသာက္သံုးရင္း
၀မ္းနည္းမႈပံုရိပ္မ်ား ညစ္စြန္းလုိ႔က်န္
ပူပန္ေသာက ေလာဘမီးေတာက္ေတြ
ေ၀ဒနာအခုိးအေငြ႕မ်ား ပူေဆြးႏွလံုးသားမွာ
မနာလုိမုန္းတီးျခင္း ရန္ကုိတုိးပြားျခင္း
လူေတြ အတၱ ရမၼက္ေတြၾကား

CHORUS
ျပန္လည္ကာ ျပဳျပင္ပါ ဒုိ႔ရဲ႕ကမၻာသစ္ေလးကုိ
ပါ၀င္ကာ အလွဆင္ပါ ကူညီ႐ုိင္းပင္းလုပ္ေဆာင္ၾက
ဒီကမၻာလူသားမ်ား ဘ၀ရဲ႕အဓိပၸါယ္တစ္ခု
ရွင္သန္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာက္တည္စုိ႔
(ကမၻာေျမကုိ အေကာင္းဆံုးအလွဆင္စုိ႔)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.