ဆာလံ ၁၁၇

>>>Download

ေတးဆုိ - ေအာင္ပဏ္း

လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔ ထာ၀ရဘုရားကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့
လူႏြယ္အေပါင္းတုိ႔ အလြန္ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့
အေၾကာင္းမူကား ငါတုိ႔၌ ဂ႐ုဏာေတာ္ႀကီးလွ၏
ထာ၀ရဘုရား၏ သစၥာေတာ္တည္ အစဥ္ၿမဲတည္၏

ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ
ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ
ဟာ ဟာ ဟာေလလုယာ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.