ယံုၾကည္လ်က္ပံုအပ္


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
တစ္ခါတစ္ေလ ႀကံစည္တာဟာ တကယ္ကုိ အေကာင္းဆံုးလုိ႔ထင္ထား
ထင္ေနတာနဲ႔ လက္ေတြ႕လြဲႏုိင္တယ္
မထင္တာေတြဟာ တစ္ခါတစ္ရံ ႀကံစည္ခ်က္ထက္ ေကာင္းျပန္တယ္
အေျခအေနအကုန္လံုး ဘုရားျမတ္နဲ႔ဆုိင္တယ္

VERSE 2
လုိခ်င္တာေတြကုိသာ လူေတြလုပ္တတ္ၾကတာပဲ
မေအာင္ျမင္ရင္ေတာ့ ဘုရားအျပစ္လုိ႔ဆုိတယ္
အလုိေတာ္၀န္ခံကာသာ သမၼာတရားအတုိင္း အသက္ရွင္ကြယ္
လုိတာအကုန္လံုး ဘုရားျမတ္ေပးႏုိင္တယ္

CHORUS
ဇာတိသေဘာေတြဟာ ပုပ္ပ်က္စရာေတြပဲ
ပူပန္ျခင္း ေၾကကြဲျခင္း ေတြ႕ႏုိင္တယ္
၀ိညာဥ္သေဘာေဆာင္ကာ ကို္ယ့္အမႈအရာေတြအတြက္
ယံုၾကည္လ်က္ ကုိယ္ေတာ္လက္ေတာ္ ပံုအပ္ကြယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.