ခ်ီးမြမ္း႐ံုေပါ့

>>>Download

VERSE 1
ေန႔တုိင္း အခ်ိန္တုိင္း သူေစာင္မေပးလုိ႔သာ
လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္တဲ့ ဒီဘ၀မွာ ခြန္အားမ်ား သူေလ ေပးခဲ့
အိပ္မက္တုိင္း အေတြးတုိင္း သူေစာင့္ေရွာက္ေပးလုိ႔သာ
မက္ခဲ့ရတဲ့ အေတြးေပါင္းမ်ားစြာ
မမွားယြင္းေစဘဲ အသက္ဆက္ေစခဲ့

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးမ်ားစြာ မတန္ဘဲ ရရွိလုိက္ၿပီ
မခန္႔မွန္းႏုိင္တဲ့ ေကာင္းႀကီးေတြနဲ႔
အရာရာဟာ ေက်းဇူးတရားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထား
ေႏြ မုိး ေဆာင္း အခမဲ့ေတြပဲ
အုိ ဘယ္လုိမ်ား ေပးဆပ္မွာလဲ
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း႐ံုေပါ့

VERSE 2
မနက္တုိင္း ညတုိင္း သူေစာင္မေပးလုိ႔သာ
လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္တဲ့ ဒီဘ၀မွာ ခြန္အားမ်ား သူေလ ေပးခဲ့
စိတ္ကူးတုိင္း ဆႏၵမ်ား သူေဆာင္ရြက္ေပးလုိ႔ေသာ
စိတ္ကူးမ်ား ဆႏၵမ်ားဟာ သူ႕ေၾကာင့္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.