မူလပထမ

>>>Download

VERSE 1
စိမ္းလန္းေသာ ေတာေတာင္ သဘာ၀ရဲ႕႐ႈေမွ်ာ္ခင္းကုိ
စူးစမ္း၍ ေလ့လာ မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပ်က္လာ
သက္ရွိတုိ႔စတင္ခ်ိန္ ဓါတ္ခြဲခန္းလည္း မရွိပါ
ဘယ္နဲ႔လဲသိပၸံ ေျခတစ္လွမ္းက ေနာက္က်က်န္

VERSE 2
စဥ္းစား၍ ေတြးေခၚ ဆင္ျခင္ထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ
ေရးသားးမွတ္တမ္းတင္ ဟုတ္ႏုိးႏုိးဖတ္ၾကတယ္
ႀကိဳးစား၍ ထုတ္ေဖာ္ ကမၻာဦးက သဲလြန္စေတြ
ေနာက္ဆံုးေတာ့လက္ခံ ခန္႔မွန္းခ်က္သက္သက္သာ

CHORUS
(ရယ္စရာပါပဲ လူသားတုိ႔
စီရင္ထားတဲ့ အတတ္သိပၸံ
ထာ၀ရဘုရားအား တုႏႈိင္း၍ မမွီႏုိင္ပါ)

VERSE 3
လူ႕ဘ၀ရဲ႕စတင္ အာဒံ ဧ၀တုိ႔ ဇာတ္လမ္းကုိ
သိပ္ခ်စ္ၾကလိမ့္မယ္ ဒီအတုိင္းေတာ့ မေတြးလုိက္နဲ႔
ေလာကဓါတ္နဲ႔သိပၸံ အိမ္ေထာင္ဦးရယ္ စတင္ခဲ့သလုိ
ေရးဖတ္ၾကည့္က်မ္းစာ ဖန္ဆင္းျခင္း အဓိကပါ

BRIDGE
(ေနာက္ဆံုးေသာသိပၸံ ေျခတစ္လွမ္းက ေနာက္က်က်န္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.