သင္၌တစ္ခုေတာ့လုိေသးသည္


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

CHORUS
(သင္၌ တစ္ခုေတာ့လုိေသးသည္)
ကုိယ္ေတာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ မွာခဲ့သည္

VERSE 1
ေလာကခ်မ္းသာ မက္ေမာစရာမ်ား ဘ၀ရဲ႕ဥစၥာပုိင္ေသာအရာမ်ား
ေပးဆပ္စြန္႔လွဴပူေဇာ္ၿပီး အထံေတာ္ကုိ တုိး၀င္ပါ
အေစခံကူညီေစာင္မလုိ႔သာ အကူအညီလုိေနသူမ်ား အသက္တာ
ေမတၱာ သစၥာ အၿမဲသာ ဒုိ႔ရင္မွာ တည္ေစသား

VERSE 2
ပညတ္ခ်က္ေတြ ေစာင့္ထိန္း႐ံုနဲ႔ ထုိက္သင့္အမႈေတာ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္
ဒုိ႔ရဲ႕အသက္တာ ဆင္ျခင္ၾကည့္ရင္ တကယ္ပါ မျပည့္စံုဘူး
အေစခံကူညီေစာင္မလုိ႔သာ အကူအညီလုိေနသူမ်ား အသက္တာ
ေမတၱာ သစၥာ အၿမဲသာ ဒုိ႔ရင္မွာ တည္ေစသား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.