ပ်ဳိရြယ္စဥ္

>>>Download

VERSE 1
အစြမ္းအစေလးမ်ား တစ္ခုစီ လူတုိင္း ကုိယ္စီရွိထားၿပီ
ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ပါ၀င္ျဖည့္စြမ္းမည္
အခ်ည္းအႏွီးမျဖစ္ေစဖုိ႔ရန္ သင္၏ ပ်ဳိရြယ္ခ်ိန္မ်ားစြာ
ကုိယ္ေတာ္ထံမွာ ဆက္ကပ္ေပးလွဴပါ

VERSE 2
ေကာင္းခ်ီးမ်ားေပးဖုိ႔ရန္ ထုိကတိေတာ္သည္ ရွိထားၿပီ
ပူပန္ေနစရာမလုိပါ အနာဂတ္ဆီ
အစြမ္းအစအားလံုး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစရန္ အလုိရွိရာ
ကုိယ္တုိင္၀န္ခံ ကုိးစားအပ္ႏွံပါ

CHORUS
ဇာတိရဲ႕စိတ္အလုိကုိ ဖယ္ပါ လံုး၀ ျငင္းဆန္ဖုိ႔
အားအင္ အစြမ္းေတြ ဘုရားေပးေနတယ္
ဆုေတာင္းရင္းအားယူကာ ကုိယ္တုိင္ အလင္းဆား ျဖစ္ေစကာ
ဒုိ႔တေတြ ဘုရားသားသမီးမဟုတ္လား
ေဖးမလမ္းျပဖုိ႔ရန္ သမၼာတရားသည္ပင္ ရွိထားၿပီ
အလုိေတာ္ကုိ သင္၀န္ခံရန္ ျဖစ္သည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.