ကူညီမည့္သူ

>>>Download

VERSE 1
ေလးလံတဲ့ ၀န္ထုပ္မ်ား ထမ္းရြက္ေနသလား
တာ၀န္ယူကား ထမ္မယ့္သူရွိတယ္
အခ်ိန္အခါမေရြး ဘယ္ေလာက္ပဲေလးပါေစ
ကူညီကာ ၀န္ထမ္းမယ့္သူ ရွိတယ္

VERSE 2
စိတ္ညစ္စရာေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ႕ႀကံဳေနသလား
ကူညီကာ ေျဖရွင္းမယ့္သူရွိတယ္
ေနရာမေရြး အတုိင္းအဆႀကီးပါေစ
အဆင္ေျပေအာင္ ကူညီမယ့္သူ ရွိတယ္

CHORUS
အားကုိးၾကည့္စမ္းပါ ေယ႐ႈကုိ
ေပးအပ္လုိက္စမ္းပါ ၀န္ထုပ္မ်ားကုိ
အရာရာမွာေလ အားကုိးဖုိ႔ အေဖာ္မြန္ပါ
စိတ္အားငယ္ေနတဲ့ အခုိက္အတန္႔မွာ
ျပႆနာေတြ ေတြ႕တဲ့အခုိက္ ကူညီသူ
ေလးေသာ ၀န္ကုိ ထမ္းသြားေပးတယ္
စိတ္ပင္ပန္းသူ ၿငိမ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာ အမွန္ေပး
ထုိသခင္ေယ႐ႈကုိ အခ်ိန္အခါတုိင္း နာရီတုိင္းမွာ အားကုိးပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.