အခင္တြယ္ဆံုး (လူဆုိတာေသမ်ဳိးပါ)


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
အခင္တြယ္ဆံုး အသက္တစ္ေခ်ာင္းအတြက္ ယေန႔တုိင္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားတယ္
ေက်ာ္လြန္တဲ့ ေႏွာင္းရက္ကေလးေတြ အိပ္မက္ပမာ အရာမထင္ခဲ့
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အျမတ္ႏုိးဆံုး အသက္ဆီမီးစာ ကုန္သြားရင္
တမလြန္မွာ ဘယ္လုိ ဘ၀မ်ဳိးေရာက္မွာလဲ

CHORUS
တကယ္ေတာ့ လူ႕ေလာကရဲ႕ တပ္မက္စရာ ပစၥည္းေတြ
နန္းထက္စံႏုိင္မႈဟာ လူ႕အသက္ကုိ မကယ္ႏုိင္ဘူး
အၾကင္သူအဖုိ႔ လုိက္ေလွ်ာက္သင့္တဲ့ အသက္လမ္းသာ ရွာခဲ့ေတာ့
ခရစ္ေတာ္ တဖန္ မၾကြေရာက္ေသးခင္မွာ

VERSE 2
ယံုသူအဖုိ႔ တံခါးဖြင့္ဆဲ တုိး၀င္ခြင့္ေတြရွိေသးတယ္
ကုိယ္ေတာ္ဘုရား ေရာက္လာခဲ့ရင္ အခြင့္ရရန္ မလြယ္ေတာ့ဘူး
မေရရာတဲ့ လူ႕ဘ၀ရဲ႕ စီးေရအတုိင္းသာ ဆက္ေမ်ာရင္
မဆန္ႏုိင္အဆံုး ဘယ္လုိဘ၀မ်ဳိးေရာက္မွာလဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.