ေလာကဧည့္သည္သုိ႔

>>>Download

ေတးဆို - တြင္ကယ္လ္

VERSE
သင္သည္လည္း ဘုရားရဲ႕ ျမင့္ျမတ္လွေသာ ႏွလံုးသားေမတၱာကုိ
ခံယူရင္းနဲ႔ သင္ေမြးဖြား ဒီေျမကုိ ခဏအတြင္းေရာက္လာသူ
သင္မသိေသာ ေလာကလမ္းမ်ားစြာထဲ ေလွ်ာက္လွမ္းစဥ္မွာ
အဆင္မေျပတာေတြ ႀကံဳေတြလည္း ကုိယ္ေတာ္သည္ သင့္ရဲ႕အနားမွာပဲ

PRE-CHO
အၿမဲ၀မ္းေျမာက္ပါ ကုိယ္ေတာ္သည္ အလြန္ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္ပါ
ပူပန္စရာေတြ ဘာမွမရွိေတာ့ အစဥ္သာ သင့္အနားမွာ
မေန႔ ယေန႔နဲ႔ ေနာင္ မေျပာင္းလဲေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ထြက္ကတိေတာ္
သင္သည္ အလုိလုိခံစားရတာ သင္ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါကြာ

CHORUS
ဘုရားျမတ္အတြက္ ေပးဆပ္ဖုိ႔ေရာ သင္ေတြးခဲ့ဖူးရင္ကြာ
ကုိယ္ႏုိင္သေလာက္ဆက္ကပ္ပါ ဘုရားျမတ္ ၀မ္းသာမွာ
ေလာက၏ ဆားအျဖစ္ အလင္းျဖစ္ အၿမဲတမ္းအသက္ရွင္ရင္
ေဖာ္မကုန္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ သင့္အတြက္ရွိေနမွာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.