သက္စမ္းေရ

>>>Download

VERSE 1
ခြန္အားနဲ႔ျပည့္ေစေသာ အင္အားျပည့္သက္စမ္းေရကုိ
ဘ၀ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းရေစမွာ
ထာ၀ရသက္စမ္းေရကုိ ငတ္မြတ္ျခင္းကင္း ေမတၱာကုိ
လက္ဆင့္ကမ္း၍ ေပးေ၀ကာ ေအးျမေစ

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ေမတၱာရယ္ လူသားတုိင္းရရွိႏုိင္ရန္
သည္းခံျခင္းနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ား ရွိေစပါ
လူလူခ်င္းမုိ႔ ခ်စ္ႏိုင္ရန္ ခရစ္ေတာ္ပညတ္သည္ကုိ
လုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းနဲ႔ မွ်ေ၀ ခံစားၾကေစ

PRE-CHO
ႏုိင္ငံေတာ္တည္လုၿပီ ေမွ်ာ္လင့္ကင္းမဲ့ေနလား
အသက္ရွင္စဥ္ အခ်ိန္ေလးမွာ ေယ႐ႈရွင္အား
ျပင္ဆင္ကာ အသက္တာ ကုိယ္ေတာ္လက္၌ အပ္ႏွံပါ
ကရာနီေတာင္ကုန္းေပၚမွာ ေယ႐ႈသည္ ကားတုိင္

CHORUS
သတိရမိရဲ႕လား ခရစ္ေတာ္ေပးေမတၱာတရား
အၿမဲသာ အမွတ္ရမိရင္ ဘ၀ကုိ ျပင္ဆင္ပါ အို မိတ္ေဆြ
အေသြးနဲ႔ အသက္စေတး မြတ္သိပ္ျခင္းမ်ား ကင္းေစေရး
အသက္ရဲ႕စမ္းေရ ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါေလ အုိ ခ်စ္မိတ္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.