အသံုးျပဳမူပါ

>>>Download

ေတးဆုိ - ဇမ္ႏူး

VERSE 1
ၾကယ္စင္မ်ားနဲ႔ ေကာင္းကင္ရယ္ ထယ္၀ါခမ္းနားလြန္းသဏၭာန္ရယ္
ဘယ္သူက ေရးဆြဲ ဖန္ဆင္းလဲ
ပင္လယ္ေတာေတာင္ စိမ့္စမ္းတုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ေစတာ ထာ၀ရဘုရား
အဘယ္မွ်ႀကီးျမတ္ သက္ေသေတြ

VERSE 2
ေနေရာင္လင္းလက္ ေန႔အခ်ိန္ရယ္ ၾကယ္စင္စုိးမုိးညအခါ
ဘယ္သူက ထိန္းခ်ဳပ္ အမိန္႔ေပးလဲ
ျမင္ၾကည့္စမ္းပါ လူသားတုိ႔ မုိးေကာင္းကင္ဘံုပလႅင္ထက္မွာ
အဘယ္မွ်ႀကီးျမတ္ ဘုရားသခင္ကုိ

CHORUS
တံခါးဖြင့္ထားဆဲ မုိးေကာင္းကင္ခရီး
၀ိညာဥ္လမ္းကုိ ျမင္ေတြ႕ဖုိ႔ လုိရာကုိသာသံုးပါ
ေလာကႀကီးထဲ သခင္ရဲ႕သမၼာတရား
လူေတြျမင္ေအာင္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔လုိ႔ ယံုၾကည္လာေအာင္ ၫႊန္ျပေျပာဖုိ႔
ကုိယ္ေတာ္ထံပါး ဆက္က္ပါၿပီ

BRIDEGE
ထာ၀ရ ဘုန္းေတာ္ကုိ ႐ုိေသျပပ္၀ပ္ ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္ရာ
မျမင္ေသာ ေလာကလူတုိ႔ သမၼာတရားအားေ၀မွ် ကုိးစားလက္ခံဖုိ႔


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.