ရင္ဆုိင္ရဲတယ္

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - အယ္လ္ေဇာ္လ

VERSE 1
ကုိယ္ထင္တာအထင္ကတစ္မ်ဳိး တစ္ခါတစ္ေလ မထင္တာေတြ ႀကံဳရမယ္
ေအာ္ တကယ္ကုိ မလြယ္ဘူးကြယ္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဒုိ႔အတြက္ မဟုတ္သလုိပဲ
ဘယ္ေတာ့မွ မေလွ်ာ့ဘူး ကုိယ္ေလ ေအာင္ျမင္မွာ သိထားဆဲ
မပူပါ ဒီလုိပဲ ေလာကမွာ အ႐ႈံးနဲ႔အႏုိင္ရွိစၿမဲပဲ

VERSE 2
ႀကံဳဆံုသမွ်ေတြရယ္ ဒီအခက္အခဲေတြအတြက္
ရင္ဆုိင္ရမွာပဲ လြဲေရွာင္ဖယ္မရပါ
ေပ်ာ္ရႊင္မယ့္အခ်ိန္ေတြ ငုိယုိမယ့္အခ်ိန္ေတြ
ဒီကမၻာႀကီးမွာေလ တကယ္ ႀကံဳရမယ္

CHORUS
လူတုိင္းေတြ႕ႀကံဳလာရစၿမဲမုိ႔ အစမ္းေတာ့မဟုတ္ခဲ့ေတာ့ပါ သဘာ၀
ဒါေၾကာင့္ ရင္ဆုိင္ေနလုိက္ဦးမယ္ ဒုိ႔အတြက္ အခက္အခဲေတာ့ မဟုတ္ဘူးကြယ္
ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႀကံဳသမွ် ျဖစ္လာတာအလံုးစံု ဘုရားျမတ္စြမ္းအားနဲ႔ေလွ်ာက္လွမ္းမယ္
ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ခြန္အား ခရစ္ေတာ္ထံပါး၀ယ္ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ပဲ ခြန္အားအသစ္ အစဥ္ရတယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.