က်မ္းစကားသက္ေသ

>>>Download

VERSE 1
A
ဘာမွမသိေသးေသာအရာမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး
သိမွတ္စြဲလန္း မ်က္ေမွာက္ျပဳ
ကေလးေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ မိဘမ်ားကုိ ယံုၾကည္တဲ့အတုိင္း
        E7                            A
အဲဒါ က်မ္းစကားထဲက ယံုၾကည္ျခင္း

VERSE 1
မုန္႔ငါးလံုးနဲ႔ ငါးႏွစ္ေကာင္နဲ႔ လူအုပ္ႀကီး
စားၿပီး၀ၿပီး ပုိလွ်ံေနတယ္
ေကၽြးေမြး ျပဳစု ယုယခဲ့တာ ပံုျပင္မဟုတ္
အဲဒါ က်မ္းစကားထဲက ခ်စ္သက္ေသ

CHORUS
         D
ဟုိ အေ၀းႀကီးမၾကည့္နဲ႔ နီးနီးေလး
 A
ႏႈတ္ကပတ္က်မ္းစကား ဖတ္ၾကည့္လုိက္
    D
ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီး မတည္လည္း
         E7
ဘယ္ေတာ့မွ မပ်က္စီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္

VERSE 3
တစ္ပါးတည္းရွိေသာ သားေတာ္ရင္းကုိမွ မႏွေျမာ
ဒုိ႔အတြက္ အသက္စြန္႔ဖုိ႔ေပးေလၿပီ
ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနဲ႔ ေမြးဖြားခဲ့တာ ပံုျပင္မဟုတ္
အဲဒါ က်မ္းစကားထဲက ခ်စ္သက္ေသ

Solo: F C F C G F G G C G D G D A C G D G D A A

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.