တစ္လံုးတစ္၀တည္း

>>>Download

VERSE 1
အေရာင္အေသြးအဆင္းေတြလည္း ဘယ္လုိကြဲျပားၾကေသာ္လည္း
လူသားခ်င္းအတူပဲ စာနာသေဘာထားရင္
ေလာကေျမဟာ သိပ္ကုိ လွေနမယ္
တြဲလက္ေဖးကူဖုိ႔ လုိေနသူလက္တြဲ ေဖးမစုိ႔
ခ်ိနဲ႔လက္ေတြလည္း အတူတူေပါင္းမိရင္
အားနည္းအခ်ိန္မွာ အင္အားပါ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားျမတ္ေရွ႕မွာေလ တုိ႔အားလံုးက အတူပဲ
အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ေတြပါ အို အနိမ့္အျမင့္ဟာ
သူ ငါ ရယ္ မခြဲျခားၾကပါပဲ စည္းလံုးၾကပါစုိ႔
အားလံုးအတူတူ တစ္လံုးတစ္၀တည္းရွိေနရင္
ေအာင္ျမင္ျခင္း ပန္းတုိင္ဆီ

VERSE 2
ဂုိဏ္းဂနမ်ားစြာ ဘယ္လုိပင္ ကြဲျပားခဲ့ေသာ္လည္း
ဘုရားျမတ္ထဲမွာေတာ့ အဂၤါအခ်င္းခ်င္းေတြ
အားလံုးအတူတူ ေရွ႕ကုိ လွမ္းမယ္ေလ
ခြဲျခားကုိ ေ၀း ကြဲျပားျခင္းေတြ ေဘးဖယ္
သခင့္အတြက္အၿမဲအဆင္သင့္ ပါ၀င္ၾကစုိ႔ေလ
တြဲလက္ေတြကုိ ခုိင္ၿမဲေစ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.