ပန္းတုိင္

[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]
 
VERSE 1

ေန႔ရက္အခ်ိန္ေတြ ကူးေျပာင္းေနခဲ့လည္း မေမ့ႏုိင္ပါ
အေ၀းဆံုးေနရာ ေရာက္ရွိလုိ႔သြားလည္း မေမ့ႏုိင္
တုိ႔ရဲ႕ရင္ထဲ အၿမဲတမ္း အၿမဲတမ္း သတိရမိေနတယ္
ႏွလံုးသားဆီက သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ရယ္ပါ

CHORUS
တုိင္ေတာ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေလးျမတ္မည္
လမ္းဆံုးမွာ ေအာင္ပန္းကုိ ခ်ထားမည္
ကၽြႏ္ုပ္သည္ မွီတြယ္ေသာ တုိင္ေတာ္ႏွင့္
သရဖူကုိ တစ္ေန႔ျဖင့္ လဲခ်င္

VERSE 2
မွားမိေလသမွ် တုိးလွ်ဳိးခံစားလ်က္ ဆုေျခြစဥ္
၀မ္းနည္းသူအတြက္ ႏွစ္သိမ့္မႈမ်ားလား မ်က္ရည္
စီးက်ျဖာဆင္း အနီးဆံုးအရပ္က သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ရယ္ပါ
တမ္းတသူအတြက္ သီခ်င္းက မဆံုးႏုိင္ပါ

VERSE 3
ဦးေႏွာက္ဗဟုိမွာ အၿမဲတမ္း သုိမွီးလုိ႔ ရွိေနစဥ္
မေမ့ပစ္ႏုိင္တဲ့ ဘ၀ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းမ်ားထဲတြင္
ကုိယ့္အသက္ကုိပင္ ရဲရင့္ျခင္းနဲ႔ ဆက္ကပ္ေတာ့မယ္လုိ႔
ဆံုးျဖတ္သူအတြက္ သီခ်င္းက ဆံုးႏုိင္ဘူး

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.