သက္စမ္းေရ


[YOUTUBE] >>> [MP3] >>> [PDF] >>> [PPT]

VERSE 1
ေတာင္ထက္က သက္ဆင္းတဲ့ စမ္းေရေအးလုိ
ျဖဴစင္ကာ အစဥ္ေအးျမ ဒီေမတၱာ
ကမၻာေပၚမွာ ရွာမွရွား ဘယ္သူနဲ႔မွ ႏႈိင္းမရပါ
လူသားတစ္ေယာက္ ဖခင္တစ္ေယာက္

VERSE 2
သူ႕ေက်ာေပၚ ေနမင္းက ျပင္းျပလြန္းတယ္
တကယ္ဆုိရင္ လူသားအတြက္ ေနရိပ္သဖြယ္
ကရာနီေတာင္တုန္းက ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ ေသြးစက္မ်ား
ယုိစီးခဲ့ရ သစ္တုိင္ေပၚမွာ အသက္စြန္႔ရွာ

CHORUS
ေရၾကည္ျမက္ႏုလွတဲ့အရပ္တစ္ခုမွာ နားေစခဲ့တယ္
ဒီထက္ ၾကင္နာတာေတြ ေျပာရရင္ မကုန္နုိင္ပါတယ္
ကားတုိင္ျမင္ေလတုိင္း မ်က္ရည္ေတြက ၀ုိင္း
ဒို႔ရဲ႕ဘ၀ ဒုိ႔ရဲ႕အလွကုိ ရွင္သန္ေစခဲ့တယ္
ေက်းဇူးဆပ္လုိ႔မကုန္ ငါ့မွာ ခုိလႈံေနရဆဲ
ကမၻာတည္သေရြ႕ေလ ရွင္ေယ႐ႈရဲ႕ အလွေမတၱာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.