လဲေသာ္လည္း အဆံုးမေရာက္

>>>Download

VERSE 1
တခါတရံ လမ္းမွားသြားလည္း အသိမွာ အမွန္ညႊန္ျပလည္း
ျပင္ဆင္လုိက္ဖုိ႔အတြက္ေတာ့ အသိနဲ႔ တကယ္ကုိ မရတယ္
အလုိကုိ လုိက္ခဲ့ရေပါင္း စိတ္ဓါတ္ယုိယြင္းခဲ့သမွ်ရယ္
အမွန္ကုိသိလည္း မလုပ္ခဲ့ႏုိင္တယ္

VERSE 2
သမၼာတရားရဲ႕ လမ္းျပမႈဟာ အမွန္ကန္ဆံုးပဲ
၀ိညာဥ္ဘုရားရဲ႕ တန္ခုိးက ပဲ့ျပင္သြန္သင္လည္းကြယ္
ဇာတိသေဘာရဲ႕အလုိအတုိင္း ဘုရားနဲ႔ ေက်ာခုိင္းထြက္ခဲ့တယ္
အေမွာင္မွာက်င္လည္ကာ ေပ်ာ္ဖူးတယ္

CHORUS
တကယ္ကုိ ႀကီးမားလြန္းတဲ့ ဘုရားျမတ္ ကယ္တင္ခဲ့ျခင္းဟာ
တုိ႔အတြက္ တကယ္ကုိ လံုၿခံဳပါလား
ဒုစ႐ုိက္အေမွာင္မွာ နယ္ကၽြံ မနစ္ျမဳပ္ေစခဲ့ဘူးကြယ္
ဒီခ်စ္ျခင္း ႀကီးမားလြန္းတယ္
တမလြန္အတြက္လည္းမကဘူး အခုအသက္ရွင္ေနတုန္းလည္း
ေရြးႏႈတ္ကာ ကယ္တင္လုိ႔ထားတယ္
ဆုိးယုတ္ရြံ႕ရွာစရာေတြ ေရွာင္ဖယ္အေ၀းဆံုးထြက္ေျပး
ထာ၀ရဘုရား အစဥ္ ဘုန္းႀကီးပါေစ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.