အလင္းခြန္အား (ဒုကၡေက်ာက္ေဆာင္)

>>>Download

VERSE
မေရရာတဲ့ အေတြးမ်ားနဲ႔ အျပစ္ေရစီးေၾကာင္းထဲ ေမ်ာေနခဲ့
ျပင္းလြန္းတဲ့ လႈိင္းရဲ႕႐ုိက္ခ်က္မ်ားလည္း ဘယ္ဆီေမ်ာလြင့္ဦးမွာလဲ
ႀကီးမားတဲ့ ဒုကၡေက်ာက္ေဆာင္မ်ားနဲ႔ ႐ုိက္ခတ္မိရင္လည္း
ဘ၀မွာ ျပင္းလြန္းတဲ့ ဒဏ္ရာမ်ားနဲ႔ ပ်က္စီးေတာ့မယ္

CHORUS
အလင္းတရား အမွန္ ရရွိဖုိ႔အတြက္ ၀ိညာဥ္ခြန္အားသစ္မ်ား လုိတယ္
တစ္ခ်ိန္မွာ အားလံုး သိျမင္လာခဲ့ ေအးျမတဲ့ သခင့္ေမတၱာပဲ
အသင့္ရွိကာ ဆုေတာင္းကာ ႏွလံုးသားမွာ ဒဏ္ခ်က္ေတြနဲ႔
သခင္ဘုရား ကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးသားမွာ ကိန္း၀ပ္မူပါ
အလင္းခြန္အား ေပးပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.