အလုိအပ္ဆံုးအရာ

>>>Download

ေတးေရး -
ေတးဆုိ  - Niang

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကၽြႏု္ပ္အလုိအပ္ဆံုးအရာ
ကုိယ္ေတာ္ကုိပဲ ကၽြႏု္ပ္အၿမဲတမ္း ေဖြရွာ
ႏွလံုးသားရင္မွာ ကၽြႏ္ုပ္အျမတ္ႏုိးဆံုးအရာ
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔အတူ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာ

CHORUS
အုိအဖ သာ၍ နီးေစပါ ကုိယ္ေတာ့္အနားမွာ
ကၽြႏု္ပ္အား သာ၍ ဆြဲေခၚပါ
ကုိယ္ေတာ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္စဥ္
မ်က္ေမွာက္ေတာ္အနား
ကၽြႏ္ုပ္အား သာ၍ နီးေစပါ

VERSE 2
ေန႔ရက္စဥ္တုိင္း ကၽြႏု္ပ္အလုိအပ္ဆံုးအရာ
ေန႔ရက္စဥ္တုိင္း ကၽြႏု္ပ္အၿမဲတမ္း ေဖြရွာ
ႏွလံုးသားရင္မွာ ကၽြႏ္ုပ္အျမတ္ႏုိးဆံုးအရာ
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔အတူ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.