ခရစ္ေတာ္၌ (ယုဒလူမရွိဘူး)


VERSE 1
ခရစ္ေတာ္၌ ယုဒလူ မရွိဘူး
ဒီလုိပဲ ေဟလသလူ မရွိဘူး
ဒါကုိ နားလည္ထားၾကရင္
တကယ္ကုိ ျပႆနာမဟုတ္ပါ
ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့

VERSE 2
ခရစ္ေတာ္၌ ဂုိဏ္းဂဏေတြ မရွိဘူး
ဒီလုိပဲ တယူသန္အစြဲေတြ မရွိဘူး
ဒါကုိ နားလည္ထားၾကရင္
တကယ္ကုိ ျပႆနာမဟုတ္ပါ
ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့

CHORUS
လူမ်ဳိးျခင္းေတြလည္း ခြဲျခားမႈရွိလာ
အေရာင္အေသြးျခင္းေတြလည္း မတူမတန္ ခြဲျခားမႈေတြနဲ႔
ဂုိဏ္းဂဏအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ သီးျခားေနၾကလုိ႔
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားကုိ ျမင္မယ့္အစား
ယူတင္ကာ ၀တ္ဆင္အေဆာင္အေယာင္ၾကား
သခင္ဘုရား ေပ်ာက္ေနၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.